SDNU Gave Performance to Welcome the New Students.


Recently, the performance of "My Motherland and I" the 70th anniversary of the founding of People’s Republic of China and welcome 2019 new students was held in Qianfoshan Campus and Changqinghu Campus respectively. Qi Weihua, Li Guangyou, Wang Qinguang, Zhao Ju’an together with the leaders Shang Zhixiao, Zeng Qing Liang, Wang Huanbin, Zhang Wenxin, Wang Hongyu, Man Baoyuan, Xing Guang, Wang Chuankui, Wan Guangxia enjoyed the performance.