SDNU Held The Second Dongyue Forum of Young Scholars.


On July 7th,SDNU held the second Dongyue International Forum for Young Scholars of Shandong Province in Changqinghu Campus. The opening ceremony of the Forum was held in the first conference hall. Bao Zhenmin, Zhou Chunyan, Zhang Zhuxiu, Yang Meihong,Chu Guoliang, Liu Binghong, Han Hongqiang,Li Guangxia,Wu Xifeng, Sun Chunlai, Shang Zhixiao, Zeng Qingliang and Wang Hongyu attended the opening ceremony. The opening ceremony was chaired by Wang Hongyu. At the opening ceremony, Shang Zhixiao,Bao Zhenmin, Zhou Chunyan, Zhang Zhuxiu, Yang Meihong, Liu Binghong, Han Hongqiang and Li Guangxia jointly opened the Second Dongyue Forum for Young Scholars of Shandong Normal University.